Strefa Alergii | Trendy w alergii
Akcja promocyjna „Naturalnie – bez roztoczy”

/ 5.

Do przeczytania w 6 minut
Akcja promocyjna sprayu antyroztoczowego Alergika MiteSTOP. Wejdź i sprawdź jak otrzymać bezpłatną próbkę.

Regulamin akcji promocyjnej „Naturalnie – bez roztoczy”

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma EMMA MDT Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000647122, dane kontaktowe: biuro@emma-mdt.pl, tel. 81 563 20 19 oraz portal Strefa Alergii.
2. Fundatorem jest Organizator.
3. Akcja promocyjna nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją akcji na łamach serwisu.

Cele:

Celem akcji promocyjnej jest:

 1. Zainteresowanie użytkowników Internetu stroną internetową www.strefaalergii.pl i publiczny profil na portalu Facebook https://www.facebook.com/strefaalergii.
 2. Propagowanie świadomości skutecznej profilaktyki antyroztoczowej u pacjentów z alergią na roztocze kurzu domowego.
 3. Promowanie naturalnych sposobów walki z roztoczami kurzu domowego za pomocą produktów antyroztoczowych firmy Allergika®.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami akcji promocyjnej mogą być użytkownicy serwisu Facebook.com, którzy zapiszą się do newslettera www.strefaalergii.pl oraz prześlą adres do wysyłki Allergika® MiteSTOP na adres mailowy sklep@strefaalergii.pl.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do akcji promocyjnej;
 4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 6. wyraził zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych przez organizatora dla celów konkursu oraz marketingowych;
 7. jest osobą pełnoletnią, zamieszkującą na terenie Polski;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału także członkowie najbliższych rodzin wskazanych wyżej osób (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo i rodzice) oraz osoby pozostające z pracownikiem we wspólnym pożyciu.
  4. Warunkiem udziału w akcji promocyjnej jest:
 10. zapisanie się do newslettera www.strefaalergii.pl;
 11. wysłanie adresu do wysyłki sprayu Allergika® MiteSTOP na adres mailowy sklep@strefaalergii.pl.
  7. Akcja promocyjna trwa od 21.02.2022r do 02.03.2022r.
 12. Bezpłatny spray Allergika® MiteStop zostanie wysłany do 50 pierwszych osób, które zapiszą się do newslettera na www.strefaalergii.pl oraz prześle swój adres do wysyłki sprayu Allergika® MiteStop na adres sklep@strefaalergii.pl.
 13. Koszt przesyłki ponosi Organizator.
 14. Udział w akcji promocyjnej mogą wziąć udział również osoby, które mają już aktywowany newsletter.
 15. Akcja promocyjna odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/strefaalergii.

Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@strefaalergii.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Akcja promocyjna na Facebooku: Naturalnie – bez roztoczy).
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny:

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest EMMA MDT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000647122, dane kontaktowe: biuro@emma-mdt.pl, tel. 81 563 20 19 . W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
https://www.facebook.com/strefaalergii oraz drogą mailową na adres: sklep@strefaalergii.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), oraz dla celów marketingowych.

Postanowienia końcowe:

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.